Abstract

Prognostic impacts and dynamic changes of cohesin complex gene mutations in de novo acute myeloid leukemia Cheng-Hong Tsai , Hsin-An Hou, Jih-Luh Tang, Yuan-Yeh Kuo , Yu-Chiao Chiu , Chien-Chin Lin, Chieh-Yu Liu, Mei-Hsuan Tseng, Tzung-Yi Lin, Ming-Chih Liu, Chia-Wen Liu, Liang-In Lin, Ming Yao, Chi-Cheng Li, Shang-Yi Huang, Bor-Sheng Ko, Szu-Chun Hsu, Chien-Ting Lin, Shang-Ju Wu, Chien-Yuan Chen, Woei Tsay, Eric Y. Chuang, Wen-Chien Chou and Hwei-Fang Tien

Topics

24 Figures and Tables

Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)